Levél a házasságért

Kedves Házaspárok, Jegyesek, Párkeresők!

A Házasság Hete alkalmából a dicsőítő szentségimádásunkon Istennek ajánlottuk magasságainkat (hálánkat, örömeinket, mindazt, amiben együtt jók vagyunk házaspárként, jegyespárként, vagy a párkeresés útján) és mélységeinket (nehézségeink, megpróbáltatásaink a házasság, jegyesség, párkeresés útján). Olyan formában tettük mindenzt, hogy egy levélben megfogalmaztuk, borítékba tettük, lezártunk, és azt megcímeztünk saját címünkre, majd a levelet az Oltáriszentség és egy Szent Annát és Szent Joachimot ábrázoló ikon elé helyeztünk egy kosárba. Kértük a Szent Házaspárt, hogy fogadják magasságainkat, mélységeinket, és járjanak közben értünk egy éven át. A leveleket egy éven át minden családos misén az oltár elé fogjuk tenni, és a szentmisét a levélben leírt szándékokért ajánlunk fel. Ha szeretnétek csatlakozni, nem késő, írjátok le magasságaitokat, mélységeiteket, és hozzátok el a családos misére, tegyétek az oltár előtti kosárba (lezárt borítékba, saját címre megcímezve). Egy év múlva postára adjuk leveleiteket, hogy lássátok, mivel fordultatok egy évvel azelőtt Istenhez, és a Szent Házaspárhoz. És a következő Házasság Heti dicsőítésünkön újra írjuk le majd együtt szándékainkat a házasságunkkal, jegyességünkkel, párkeresésünkkel kapcsolatban, és újra hordozzuk imában és szentmisét ajánlva értük egy éven át.

Miért pont Szent Annát és Szent Joachimot kértük közbenjáróul? Házasságuk igazi mélységek és magasságok útja.

„A legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között.

Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset: a templomszentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta.

Joachimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta: nem marad többé a városban, hanem elbujdosik az erdőkbe és a mezőre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az Aranykapunál találkozni fog a feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Úgy is történt. Joachim és Anna az Aranykapunál találkoztak, boldogan elmondták egymásnak a látomásukat, majd hálát adván Istennek, visszatértek otthonukba, Názáretbe.

Anna az ígéret szerint fogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Ő lett Jézus édesanyja.”

A legenda forrása: https://archiv.katolikus.hu/szentek/0726.html